هنوز

هنوزم آسمانم را تو خورشیدی....

هنوزم آسمانم را تو خورشیدی....

هنوز

آدرس کانال: yetyet@


بگو...

اگر مجالى هست هنوز...
و دیر نیامده ام...
بگو...


خلاصه آراء:

در مجموع مسابقه با ۱۱ شرکت کننده و ۲۳ رای دهنده (2 رای از آراء (شادی و بهامین) به علت نداشتن آدرس، حذف شدند) پایان داده شد.

مستر نیما: 9 و 23 و 11  

تک مدی: 18 و 14
اسی: 33 و 38 و 14

حبیب: 9 و 26

محمدرضا: 2 و 14

معمارک: 29 و 37 و 17

ساحل: 24 و  25

آدم معمولی: 24 و 35

روزمرگی: 15 و 21 و 20

محسن رجب پور: 10 و 14

پریساتیس: 14

رها: 16 و 1 و 28

جوگندمی: 18

شباهنگ: 9 و 13 و 15

نگار: 26 و 28

قاسم صفایی: 9

بای پولار: 35 و 16 و 19

دل نیا:  4 و 16 و 11

پیمان: 5 و 12 و 14

باران: 37 و 7 و 14

یه معلم: 9 و 16 و 38

 

عکسهای برتر:

14: 7 رای

 9: 5 رای

16: 4 رای

11: 2 رای

15: 2 رای

18: 2 رای

24: 2 رای

26: 2 رای

28:  2 رای

35: 2 رای

37: 2 رای

38: 2 رای

1: 1 رای

2:  1 رای

4: 1 رای

5: 1 رای

7:  1 رای

10: 1 رای

12: 1 رای

13: 1 رای

17: 1 رای

19: 1 رای

20: 1 رای

21: 1 رای

23: 1 رای

25: 1 رای

29: 1 رای

33: 1 رای

 

شرکت کنندگان برتر:

خانومها:

اسی جان: 7,8,15,16,24,32 (9 رای)

معمارک عزیز: 1,9,26  (8 رای)

نازنین جان: 4,13,21,29 (4 رای)

باران جان: 6,23,31,33,34,35 (4 رای)

ستاره جان: 36, 37,38 (4 رای)

یلدا: 2,10,18,27 (4 رای)

تک مدی عزیز: 5,22,30 (1 رای)

آقایون:

میثم خان: 14 (7 رای)

محمدرضاخان: 12,20,28 (4 رای)

آقای جوگندمی: 3,11,19 (3 رای)

پیمان خان: 17,25 (2 رای)

 

یلدا ...