هنوز

هنوزم آسمانم را تو خورشیدی....

هنوزم آسمانم را تو خورشیدی....

هنوز


بگو...

اگر مجالى هست هنوز...
و دیر نیامده ام...
بگو...

یکی رو هی زندگی کشید...

هی کشید...

اونم هی کش اومد...

هی کش اومد...

بعد یهو برید...

یلدا ...